Service Category: صادرات خرمای زاهدی

صادرات خرمای زاهدی
خرمای زاهدی یکی از انواع خشک خرما است و در اکثر مناطق ایران کاشته می شود، اما در برخی از مناطق به عنوان یک خرمای نیمه خشک شناخته شده است.
Read More