دومین جشنواره برداشت خرمای استان بوشهر در آب پخش آغاز شد و تا بیستم مهرماه…
بابک بهادرپور دبیر جشنواره خرمای استان بوشهر با اشاره به آغاز دومین جشنوار برداشت خرما در استان، اظهار داشت: این جشنواره به نام شهیدان گرانقدر آب پخش شهیدان قمیصی، میر، [...]
Read More