Tag: خرما در اینده

گامی برای بهتر شدن در خرما
یادداشتی از محسن رشید فرخی رییس انجمن ملی خرمای ایران خرما به لحاظ ایجاد امنیت غذایی ، اشتغال ، درآمدزایی ، حفظ محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی ، یک [...]
Read More