مهم ترین اهداف پوشش خوشه های خرما
مهم ترین اهداف پوشش خوشه های خرما عبارتند از بهبود خواص کمی و کیفی میوه ها. جلوگیری از آلودگی خوشه ها به گرد و غبار و کاهش بازار پسندی میوه [...]
Read More