Author: mostafa

آغاز برداشت خرما در دشتستان
از شش میلیون اصله نخل استان بوشهر افزون بر 62 درصد آن در دشتستان قرار دارد که اکنون برداشت محصول خرما آغاز شده است. نخل‌داران این شهرستان بیش از 70 [...]
Read More