11 November 2017

گامی برای بهتر شدن در خرما

یادداشتی از محسن رشید فرخی رییس انجمن ملی خرمای ایران

خرما به لحاظ ایجاد امنیت غذایی ، اشتغال ، درآمدزایی ، حفظ محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی ، یک محصول استراتژیک است اما از انجایی که اطلاعات و امار پایه برنامه ریزی های کلان هر کسب و کار می باشد و نظر به این که بسیاری از امار در کشور ما به دلیل بزرگنمایی فعالیت ، عدم تخصص و امکانات تخصصی قابل استناد و صحیح  نمیباشد ، نیاز به بازنگری در زمینه تمامی اطلاعات تولید،فرآوری وتجارت خرمااحساس می شود.خرما تقریبا تنها محصول کشاورزی است که با سرمایه گذاری های صورت گرفته قابلیت درآمدزایی بالایی را برای نخل کاران دارد.همچنین باتوجه به اهمیت محصولات کشاورزی درصادرات غیرنفتی کشور،صادرات خرما می تواند به عنوان یکی ازمهم ترین منابع ارزی جایگزین نفت شود.خرمای ایران باتوجه به سطح زیرکشت بالا ومزیت نسبی مناسب جهت تازه خوری سال هااست که مورد توجه بازارهای هدف قرارگرفته است،به طوری که70درصد خرما در اعیاد ومراسم مذهبی در داخل کشور به مصرف رسیده ودرسطح جهان کشورهای جنوب شرق آسیا(مالزی،اندونزی،سنگاپور وچین)وهمچنین بازارهای کشورهای اروپایی(سوئد،روسیه،اوکراین،انگلیس وآلمان) وکشورهای هند، پاکستان وامارات متحده عربی به جهت ارزش غذایی مناسب ومناسبات مذهبی از واردکنندگان خرمای ایران می باشد.باتوجه به نقاط ضعف وقوت موجود ودر راستای سامان دهی تولید،فرآوری وتجارت خرما،انجمن ملی خرمای ایران ذیل اتاق بازرگانی باهدف تلاش برای افزایش دسترسی به بازارهای جهانی خرما ومشارکت درتدوین استانداردهای ملی وبین المللی ذیربط همچنین برگزاری دوره های آموزشی وانجام تحقیقات علمی،صنعتی وتجاری مورد نیازاعضا ومشارکت گروهی درتصمیم سازی ها وتصمیم گیری ها وقوانین ومصوبات مرتبط با تولید وصادرات خرما وحمایت ازمنافع مشترک اعضا وارائه خدمات حقوقی ومشورتی به آنها به انضمام برنامه ریزی لازم درجهت ایجاد رقابت سالم برای قیمت وکیفیت خرما وفرآورده های خرما باحفظ استانداردهای کیفی وبهداشتی محصول شکل گرفت واین نشریه نیزاز دستاوردهای تلاش های شبانه روزی تمامی ذینفعان حوزه خرما می باشد که سعی شده گوشه ای ازاطلاع رسانی وارتباط بیشتر بین افرادرا درکنارسایت انجمن به وجودآورد.امید است که باهمکاری بیشتراعضا،محققین وعلاقه مندان شاهد پویاترشدن هرچه بیشتر فصل نامه خرما باشیم.

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.